W okresie październik 2012 - czerwiec 2013 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze realizowała projekt „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt wdrażany jest z Priorytetu 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa.

Celem projektu była modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej oraz wymiana sprzętu komputerowego.